ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 มีทุนจดทะเบียนเดิม 5,000,000 บาท เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรื่อยมาเป็น 50,000,000 บาท โดยการร่วมลงทุนของ 2 ฝ่าย ระหว่างบริษัทกับบริษัท คือ

– บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
– บริษัท เคเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมลงทุน ในจำนวนที่เท่ากัน มีกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน โดยมีรายนามดังนี้
1.นายเกรียงศักดิ์ แสงพลสิทธิ์
2.นายจารุวัตร จีระมานะพงศ์
3.นางสาวนงค์ลักษณ์ คงแก้ว

เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากผลงานและประสบการณ์ ของทั้ง 2 บริษัท ซึ่งมีความชำนาญด้านงานก่อสร้างของวิศวกรผู้ก่อตั้งและทีมงาน บริษัทฯ รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub contractor) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานก่อสร้าง อันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ตรงตามความต้องการของลูกค้าและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รับผิดชอบและตรงต่อเวลา จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ส่งผลให้กิจการสามารถเติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยความมั่นคง พร้อมกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมงาน ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ก่อตั้งตัดสินใจจดทะเบียนกิจการร่วมค้าขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานสูงสุด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มกิจการมีผลงานก่อสร้างหลากหลาย เช่นอาคาพาณิชย์ อาคารสูง 5-7 ชั้น โรงงาน อาคารบ้านพักอาศัย งานซ่อมแซม สโมสร รวมถึงงานอื่นๆ เช่น งานตกแต่งภายใน งานออกแบบ งานระบบภายในต่าง ๆ งาน Landscape ซึ่งล้วนได้รับความสำเร็จและมีผลงานอันเป็นที่พึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลัก ที่ไว้วางใจให้บริษัททำงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ตลอดจนลูกค้ารายย่อยอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่เลือกว่าจ้างบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยความเชื่อมั่นจากคำบอกเล่าแบบปากต่อปาก

ทั้งนี้ทาง บริษัทพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างมาตรฐานของบริษัทให้สูงขึ้นในทุกด้าน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

J & K GROUP ENGINEERING. All rights reserved.
389/7 Soi.Ramintra 64. Ramintra Road. Kannayao District. Bangkok 10230