The Origin E22 Station

เจ้าของโครงการ

Origin Property

สถานที่ก่อสร้าง

91 ถนน สายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ระยะเวลาก่อสร้าง

อัลบัมโครงการ